Tilretteleggingstilskudd

Det skal være mulig for alle å delta på kurs, og derfor gir K-stud ekstra tilskudd til kurs som tilrettelegger for personer som trenger det.

Bildet over er fra en av KABB (Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte) sine leirer.

Fjerne hindringer for deltakelse

Tilretteleggingstilskuddet er et supplement til det ordinære tilskuddet til kurs og grupper. Tilskuddet skal brukes til å fjerne hindringer for deltakelse i opplæringen.

 

Hvordan søke

Søknad sendes på eget skjema som vedlegg til søknad om ordinært tilskudd til studiearbeid. I den elektroniske søknadsportalen MineKurs kommer det opp et eget søknadsskjema for dette når du krysser av på tilretteleggingstilskudd.

 • Dere må redegjøre for grunnlaget for at det trengs særskilt tilrettelegging av opplæringen.
 • Utgifter må dokumenteres med originalkvitteringer eller bekreftet kopi.
 • Frivillig dugnadsinnsats dokumenteres med beskrivelse og tidsbruk.

 

Hva det gis tilskudd til

Vi kan og tilskudd til ekstra kostnader og/eller dugnadsinnsats dere som arrangør har for funksjonshemmede og andre deltakere som trenger særskilt tilrettelegging av undervisningen for å kunne delta i læring.

Det kan gis tilskudd til:

 • ekstra lærer eller instruktør
 • ledsager/assistent
 • tolk for fremmedspråklige
 • tilrettelegging av materiell og utstyr
 • leie av tilrettelagt lokale
 • ekstra informasjon eller motivasjon
 • nødvendig forarbeid og oppfølging
 • manglende betalingsevne (kun i enkelte tilfeller)

Dugnadsinnsats/frivillig innsats eller annen praktisk tilrettelegging som ikke er lønnet og ikke dokumentert med noen form for bilag, kan godtas etter at vi har vurdert hva som står i søknaden og hvilken tidsbruk søkeren oppgir. Dokumentasjonen ligger da i beskrivelsen i søknaden, som tydelig skal få frem behovet for særskilt tilrettelegging. Søkeren kan få maksimalt 5000 kr ekstra for denne tilretteleggingen.

Dokumenterte kostnader: De siste årene har vi gitt mellom 20-22 % av søknadssummen på større beløp. Ved mindre beløp kan vi gi hele søknadssummen. Merk at vi justerer søknadssummen for ev. kostnader som faller utenfor ordningen.

Tildelingen skjer en gang i året, i februar året etter at læringsaktiviteten ble avsluttet.

 

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!