Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

Nå har vi en ekstraordinær utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler) for pågående prosjekter i 2021. K-stud lyser vanligvis ut PU-midler på høsten hvert år, for 1-eller 2-årige prosjekter som starter opp året etter.

 

Hensikten med PU-midlene

Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell og kursopplegg. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse, ha karakter av nyskaping og  overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid med andre av K-stud sine medlemmer. Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet, som er nedfelt i voksenopplæringsloven.

Styret kan hvert år før utlysning vedta satsningsområdet som skal være retningsgivende for prosjektene.

 

Hvem som kan søke

K-stud sine medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene kan søke om midler. Hvis undergrupper i organisasjonene vil søke, må de sende søknaden via sentralleddet. Organisasjoner etc. som har samarbeidsavtale kan ikke søke på disse midlene.

Vi har et eget søknadsskjema som må benyttes. Søknaden sendes inn elektronisk.

 

Ekstraordinær utlysning for 2021

K-stud vil stimulere til mer og bedre opplæring, og styrker denne innsatsen under koronapandemien. Derfor har vi en ekstraordinær utlysing av PU-midler for pågående pedagogiske utviklingsprosjekter som gjennomføres i 2021.

Styret viderefører disse prioriterte områdene fra sist utlysning:

Pedagogiske studieopplegg og læringsformer som bidrar til:

  • demokratibygging, samfunnsengasjement og deltakelse i organisasjons- og samfunnsliv
  • bibelbruk

Søknader innenfor andre områder kan også være aktuelle!

Vedlagt ligger utlysningen med informasjon om PU-midlene og søknadsskjemaet som dere må bruke.

Merk at søknadsfristen er den 28. mai 2021.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!