Pedagogiske utviklingsmidler (PU)

Prosjektmidler for utvikling

K-stud lyser ut midler til pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler), vanligvis hvert år.

Prosjektmidlene skal stimulere til nytenkning, metodeutvikling og utvikling av studiemateriell og kursopplegg. Prosjektene bør ha størst mulig allmenn interesse, ha karakter av nyskaping og  overføringsverdi til andre brukere. Vi oppfordrer til samarbeid med andre av K-stud sine medlemmer. Prosjektene skal være med på å realisere de overordnede målene for studieforbundenes virksomhet, som er nedfelt i voksenopplæringsloven.

Styret kan hvert år før utlysning vedta satsningsområdet som skal være retningsgivende for prosjektene.

 

Utlysning og søknadsfrist

PU-midlene lyses ut i september for prosjekter som starter opp året etter. Vi informerer om ordningen gjennom vårt Nyhetsbrev og med informasjon direkte til medlemsorganisasjonene våre og aktuelle forlag.

To-årige prosjekter kan gis tilskudd fordelt over to år.

Søknadsfristen er den 1. november. Tildelingen skjer på siste styremøte før nytt prosjektår, dvs. i slutten av november eller begynnelsen av desember.

Vi kommer tilbake i september med mer informasjon om søknaden for 2019/2020

Hvem som kan søke

K-stud sine medlemsorganisasjoner og de kristne forlagene kan søke om midler. Hvis undergrupper i organisasjonene vil søke, må de sende søknaden via sentralleddet. Organisasjoner etc. som har samarbeidsavtale kan ikke søke på disse midlene.

Vi har et eget søknadsskjema som må benyttes. Søknaden sendes inn elektronisk.

 

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!