Tilskudd til kurs og studiegrupper

K-stud gir tilskudd til ulike former for kurs og studiegrupper. Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan få tilskudd! Sammen synliggjør vi omfanget av opplæring i våre menigheter og organisasjoner. Dere er velkomne til å sende inn søknader via nettportalen MineKurs

 

Det er enklere å få tilskudd enn du kanskje tror!

 1. Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter
 2. Dere må ha minst 8 kurstimer
 3. Minst 1 deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at dere starter opp med minst 5 personer)
 4. Før frammøtelister underveis
 5. Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppa

Merk at det er arrangøren som godkjenner lærer/instruktør. Det må være mulig for oss å ta kontakt med vedkommende ved en ev. internkontroll, derfor må alle opplysninger om lærer fylles inn i søknaden.

Deltakerne må dokumenters med navn, adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på samlingene.

Kurset/gruppa skal være åpen og tilgjengelig for alle interesserte innenfor målgruppen. Dere må oppgi i søknaden hvordan dere har informert om det (nettside, menighetsblad, talerstol på offentlig møte, plakater, annonse).

Detakerne skal få tilbud om kursbevis. Dere kan genere ferdige kursbevis fra den nettbaserte søknadsportalen vår.

En fullstendig oversikt over tilskuddsordningene og regelverket finner du i dokumentet nederst på siden!

Kurs

Eksempler på kurs som kan få tilskudd:
 • Ulike typer kurs, seminarer og konferanser
 • Bibeltimer og temaserier
 • Ledertrening
 • Menighetsbibelskoler
 • Leirer og konfirmasjon/tentro.

Bare menigheter/organisasjoner som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan søke om tilskudd til kurs.

 

God læring på kurs

Læringsresultatet blir enda bedre hvis man kombinerer flere av disse pedagogiske metodene og læringsressursene:

 • Foredrag, innledning, undervisningsfilm, instruksjon og/eller praktisering med veiledning.
 • Dette bør kombineres med dialog i plenum, gruppesamtaler, prosjektarbeid, fjernundervisning og/eller studietur samt ulike former for studiemateriell.

Under materiell i menyen finner du godkjente kursopplegg og studiebøker.

 

Hvor mye tilskudd kurset kan få

Kurs får i 2018 et tilskudd på 100 kr pr gjennomført kurstime. Vi tar forbehold om justering av satsen i løpet av året.

 

Tilskudd til større arrangement med flere kurs

Delkurs og grupper ved omfattende kurs i form av tidsavgrensede leirer eller lederprogram får tilskudd etter den laveste tilskuddssatsen vår: timesatsen for studiegrupper, som i 2018 er på 70 kr. Som hovedregel trer denne begrensningen inn når det er mer enn 15 delkurs/ grupper (for arrangement gjennomført i 2015 er begrensningen på 20). Hvis det er midler igjen over opplæringsbudsjettet etter avslutningen av tildelingen for året, skal disse arrangørene få etterbetalt tilskudd.

 

Studiegrupper

Eksempler på studiegrupper som kan få tilskudd:

Bibelgrupper, smågrupper, cellegrupper, husfellesskap, nabogrupper, dialoggrupper og andre typer studie- og samtalegrupper.

Bare grupper som tilhører menigheter/organisasjoner som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan søke om tilskudd.

 

Hvordan arbeider en god studiegruppe?

Deltakerne i gruppa utvikler i fellesskap nye kunnskaper og ferdigheter om et tema ved hjelp av disse pedagogiske metodene og læringsressursene:

 • Dialog, drøftelser, erfaringsutveksling og deling av kunnskap mellom deltakerne.
 • De kan kombinere dette med innhenting og bearbeiding av kunnskap gjennom ulike former for studiemateriell (studiehefter, samtaleopplegg m.m.), oppslagsbøker, internett, aviser, film og/eller innledning til samtale.
 • Noen studiegrupper har en gruppeleder (prosessleder og tilrettelegger), noen har en faglig veileder (lærer), og noe praktiserer kollektivt lederskap (ingen fungerer som gruppeleder).

Under materiell i menyen finner du en ovesikt over godkjent studiemateriell for tilskudd fra K-stud. I søknadsportalen MineKurs finner du også flere standard studieplaner for bibelgrupper og andre relevante emner som dere kan bruke i studiegruppa. Der kan du enkelt registrere gruppa og sende inn søknad om tilskudd.

Under Inspirasjon i menyen finner du gode råd om å lede en studiegruppe.

 

Hvor mye tilskudd studiegruppa kan få

Gruppa får i 2018 et tilskudd på 70 kr pr. gjennomført studietime. Vi tar forbehold om justering av satsene i løpet av året.

 

Felles konfirmasjonsopplegg

Felles konfirmant/tentro grupper som organiseres av flere menigheter lokalt eller regionalt kan søke om ekstra tilskudd til opplæringen i tillegg til det ordinære timetilskuddet.

Ordningen gjelder mindre konfirmantkull (1-10 personer fra den enkelte menighet).

 

Hvorfor ha felles undervisning?

Tilskuddet skal stimulere menigheter med svært små konfirmant/tentrogrupper til å skape et større læringselleskap for ungdommene. Det kan både gi økt motivasjon for å lære og gi mer faglig stimulans fordi meningsutveksling og erfaringsgrunnlag blir bredere når flere deltar. Man får et større faglig miljø fra arrangørene side, med mulighet til å dra veksel på hverandre og utnytte ressursene bedre.

 

Hvor mye tilskudd fellesgruppa kan få

Det tildeles 800 kr i ekstra tilskudd pr menighet som deltar. Ordningen gjelder menigheter med 1-10 konfirmanter.

Tilskuddet får dere i tillegg til grunn- og timetilskuddet, som beregnes på samme måte som ved tilskudd til kurs. Samlet søknadssum sendes til den enheten som søker om tilskuddet.

 

 

Søknadsfrister

Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om godkjennelse av planen i god tid før kurset eller gruppen starter. Ved ferietider må dere være tidligere ute med søknaden enn ellers i året.

Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet kurs/gruppe.

For kurs/gruppe avsluttet etter 30. september, er fristen 15. januar året etter.

I utgangspunktet søker man om tilskudd etter avsluttet tema/studieplan. Eksempelvis søker konfirmant/tentro grupper etter at de har avsluttet opplæringen før konfirmasjonsdagen. Sang- og musikkgrupper søker i utgangpunktet for hvert semester, eller hele skoleåret under ett hvis man bruker det samme repertoaret hele skoleåret.

 

Hvordan søke

Dere er velkomne til å sende inn søknader via nettportalen MineKurs

Ta kontakt med oss hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, så sender vi deg et papirskjema. Ved papirsøknad følger en administrasjonsavgift på 10 %.

 

Utbetaling av tilskudd

Vi utbetaler tilskudd den første uka i måneden etter at søknaden din er ferdig behandlet.

I januar – mars og i ferieperioder kan det ta en til to mnd. lenger tid før tilskuddet sendes ut.

Jo før du sender inn søknaden etter at kursperioden eller semesteret er avsluttet, jo fortere kommer tilskuddet!

Tilskuddsordninger
Her finner du fullstendig oversikt over våre tilskuddsordninger og -regler

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!