Tilskudd til sang og musikk

Koret og bandet ditt kan få tilskudd, og det gjelder også babysang der foreldrene regnes som deltakere! Dere er velkomne til å sende inn søknader via tilskuddsportalen

K-stud gir tilskudd til ulike former for opplæring. Alle kurs og seminarer, studiegrupper, studieturer og sang- og musikkgrupper som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan få tilskudd! Sammen synliggjør vi omfanget av opplæring i våre menigheter og organisasjoner.

 

Merk at regelverket er endret i ny forskrift til voksenopplæringsloven, som kom like før jul.  Vi har endret det mest vesentlige i teksten nedenfor, og kommer tilbake med oppdatert regelverk etter styremøtet i slutten av januar.

 

Det er enklere å få tilskudd enn du kanskje tror!

 1. Pass på at opplegget deres er godkjent før dere starter
 2. For opplæring til og med 2020:
  • Dere må i utgangspunktet ha minst 8 kurstimer. Pga. korona-pandemien er det gjort unntak fra regelen, slik at dere kan ha 4 timers kurs i perioden 27. mars til 31. desember 2020.
  • Det er gjort unntak pga. korona-pandemien slik at dere kan ha heldigitale kurs fra 27. mars og ut året 2020.
  • Minst 1 deltaker må fullføre opplæringen (vi anbefaler at dere starter opp med minst 5 personer)
  • Husk at søknadsfristen er den 15. januar 2021
 3. For opplæring fra og med 2021, jfr. ny forskrift til voksenopplæringsloven:
  • Dere må ha minst 4 kurstimer
  • Det er gjort unntak pga. korona-pandemien slik at dere kan ha heldigitale kurs fram til 1. juli 2021. Ordinær regel: man må ha mint 50% fysiske samlinger.
  • Minst 4 deltakere må fullføre opplæringen
  • Vi kan gjøre unntak fra deltakerkravet. Nærmere kriterier for dette vedtas i slutten av januar 2021.
 4. Før frammøtelister underveis
 5. Fyll inn noen enkle opplysninger om kurset/gruppa

Merk at det er arrangøren som godkjenner lærer/instruktør. Det må være mulig for oss å ta kontakt med vedkommende ved en ev. internkontroll, derfor må alle opplysninger om lærer fylles inn i søknaden.

Deltakerne må dokumenters med navn, adresse, fødselsår og avkrysning for frammøte på samlingene. Fra og med 2021 trenger dere ikke å oppgi hele adressen, kun postnummer.

Kurset/gruppa skal være åpen og tilgjengelig for alle interesserte innenfor målgruppen. Dere må oppgi i søknaden hvordan dere har informert om det (nettside, menighetsblad, talerstol på offentlig møte, plakater, annonse).

Detakerne skal få tilbud om kursbevis. Dere kan genere ferdige kursbevis fra den nettbaserte søknadsportalen vår.

En fullstendig oversikt over tilskuddsordningene og regelverket finner du i dokumentet nederst på siden!

 

Unntak fra tilskudd

Tilskudd skal kun gå til organisert opplæring, ikke aktivitet. Derfor kan vi ikke gi tilskudd til konserter og fremførsler, gudstjenester, bønnemøter og andre samlinger til oppbyggelse. Vi har også noen begrensninger ved mentorlæring – Learning by doing. Se nærmere regler i dokumentet du finner nederst på siden.

 

Sang- og musikkgrupper

Vi gir tilskudd til opplæringen under øvelser, seminarer og lignende. Dere kan ikke få tilskudd til konserter og andre framførelser.

Eksempler på sang- og musikkgrupper som kan få tilskudd:

 • Ungdomskor, gospelkor, menighetskor, strengemusikk, familiekor, lovsangskor og lovsangsteam
 • Band, kompgruppe, hornorkester og andre instrumentale grupper
 • Babysang og småbarnssang
 • Lovsangsdans (drama), dramagruppe, musikal m.m.

Bare sang- og musikkgrupper fra menigheter/organisasjoner som er tilsluttet en av våre medlemsorganisasjoner eller samarbeidspartnere kan søke om tilskudd.

 

God læring i sang- og musikkgrupper

Deltakerne utvikler sine kunnskaper og ferdigheter i samspill med hverandre ved hjelp av disse pedagogiske metodene og læringsressursene:

 • Instruksjon og veiledning, praktisering (samsang og samspill), erfaringsutveksling og ev. teoretisk undervisning.
 • Dirigenter og andre musikalsk ansvarlige gjennomfører opplæringen
 • Læringen kan suppleres med undervisnings-DVD, play-back DVD og lærebøker.
 • Noter og/eller musikalske verk er en integrert del av opplæringen.

I søknadsportalen MineKurs finner du standard studieplaner for sang- og musikkgrupper som dere kan bruke. Der kan du enkelt registrere studieaktiviteten deres og sende inn søknad om tilskudd.

 

Hvor mye tilskudd sang- og musikkgrupper kan få

Vi gir i 2020 tilskudd på 105 kr pr gjennomført kurstime.

Vi tar forbehold om justering av satsene i løpet av året.

 

Søknadsfrister

Hvis dere lager deres egen studieplan, må dere søke om godkjennelse av planen i god tid før kurset eller gruppen starter. Ved ferietider må dere være tidligere ute med søknaden enn ellers i året.

Søknadsfrist for tilskudd er 3 måneder etter avsluttet kurs/gruppe.

For kurs/gruppe avsluttet etter 30. september, er fristen 15. januar året etter.

I utgangspunktet søker man om tilskudd etter avsluttet tema/studieplan. Eksempelvis søker konfirmant/tentro grupper etter at de har avsluttet opplæringen før konfirmasjonsdagen. Sang- og musikkgrupper søker i utgangpunktet for hvert semester, eller hele skoleåret under ett hvis man bruker det samme repertoaret hele skoleåret.

 

Hvordan søke

Dere er velkomne til å sende inn søknader via Tilskuddsportalen.

Ta kontakt med oss hvis du ikke har mulighet til å søke elektronisk, så sender vi deg et papirskjema. Ved papirsøknad følger en administrasjonsavgift på 10 %. MERK at dette punktet er under revisjon, og kan bli endret fra og med 2021.

 

Utbetaling av tilskudd

Vi utbetaler tilskudd den første uka i måneden etter at søknaden din er ferdig behandlet.

I januar – mars og i ferieperioder kan det ta en til to mnd. lenger tid før tilskuddet sendes ut.

Jo før du sender inn søknaden etter at kursperioden eller semesteret er avsluttet, jo fortere kommer tilskuddet!

 

Tilskuddsordninger for 2020 (ny utgave kommer i slutten av januar)
Her finner du fullstendig oversikt over våre tilskuddsordninger og -regler

Søk tilskudd til kurs og studiegrupper her!